top of page

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
U-Pretty

Lawrence Van Dale

Rijselstraat 73, 8200 Sint-Michiels, Brugge
uprettyshop@yahoo.com
tel:0032489451231

BE 0673.461.595

Artikel 1: Algemene bepalingen
Algemen bepalingen van U-Pretty, Rijselstraat 73, 8200 Brugge.

Versie geldig vanaf 15 november 2020.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die geplaatst wordt via onze website. Deze voorwaarden zijn voor een ieder van toepassing en zijn opgenomen op de site van U-Pretty. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. U-Pretty behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door U-Pretty aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle prijzen zijn in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Verzendingen met een totaalwaarde onder de €60 worden € 6 verzendingskost aangerekend.

Foto’s kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs inbegrepen zijn, ze zijn decoratief. De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.


Artikel 3: Aanbod
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt.  U-Pretty kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Beperkte geldigheidsduur of voorwaarden, worden altijd nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Ons assortiment is terug te vinden op www.u-pretty.shop waar verschillende artikelen kunnen worden geselecteerd en in een niet-bindend virtueel winkelmandje worden geplaatst. Hierna kan men overgaan tot effectieve bestelling. De klant kan steeds zijn bestelling nazien alvorens te betalen.
De betaling gebeurt via een beveiligd betalingssysteem met MAESTRO, BANCONTACT, MASTERCARD of VISA
U-Pretty is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Doorgaans is de leveringsperiode 2 werkdagen na de bestelling en betaling van het (de) product(en). Hierop kan soms een afwijking zitten van 1 of 2 dagen. Retour is altijd op kosten van de klant.
De levering zal gebeuren door een door U-Pretty gekozen verzendmethode (Bpost)
Voor verzendingen onder de € 60 totaalwaarde wordt een kost van € 6 aangerekend. Dit zowel voor verzendingen naar een adres in België.
Elke zichtbare beschadiging van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant worden gemeld aan U-Pretty (mailto:uprettyshop@yahoo.com)
De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) aan U-Pretty deze gebreken onmiddelijk per e-mail te melden aan U-Pretty. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan U-Pretty per e-mail te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Indien er nog geen volledig betaling gebeurde bij geleverde goederen blijven deze goederen eigendom van U-Pretty.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht U-Pretty zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
Bij consumentenkoop heeft de klant het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit vanaf het moment dat de goederen werden afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de goederen niet aan U-Pretty heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering per e-mail melding te maken bij U-Pretty. Een bewijs van terugzending is noodzakelijk, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending moeten steeds in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt AtelierBlaauw er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald, dit betreft exclusief verzendkosten. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant U-Pretty via bv. schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Bij een herroeping zal U-Pretty alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat U-Pretty op de hoogte is gesteld. Bij verkoopovereenkomsten kan U-Pretty met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten voor een andere wijze van levering dan de door U-Pretty geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Artikel 8: Garantie
De wettelijke garantie (de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen) geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Een aankoopbewijs is noodzakelijk om beroep te kunnen doen op de garntie. Indien goederen online werden aangekocht en bij de klant werden geleverd dient de klant contact op te nemen met U-Pretty en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan U-Pretty.
Gebreken moeten binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling door de klant gemeld worden. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
Deze garantie geldt niet indien: 

A) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. 

B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van U-Pretty en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 

Defecten die geconstateerd worden na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst is bereikbaar via e-mail op 

uprettyshop@yahoo.com

0489/45 12 31

Artikel 10: Privacy
U-Pretty respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Persoonsgegevens worden enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
U heeft altijd het recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Hiervoor dient wel uw identiteit te bewijzen  (kopie identiteitskaart). Dit kan via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan U-Pretty. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of niet volledig zouden zijn.
Wij verhuren, verkopen of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden.
De klant dient zelf zijn logingegevens en paswoord vertrouwelijk houden. Door en codering van uw paswoord heeft U-Pretty daar geen zicht op.
U-Pretty houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Artikel 12: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Algemene voorwaarden: Tekst
bottom of page